STYRA OCH MÄTA

Relevanta och tydliga nyckeltal behöver finnas för att organisationen ska kunna gå framåt

Tydliga mål och nyckeltal är det som sätter ytterligare fokus på vad som ska göras för att företaget ska skapa tillväxt. Utan nyckeltal vet personal och avdelningar inte vad som ska uppnås.

Det är viktigt att nyckeltalen fokuserar det som driver mot de övergripande krav som ledningen rapporterar gentemot ägare, styrelse och andra intressenter.

Att styra på huvudmålet

För intäktssidan behöver det minst finnas nyckeltal som är baserade på ekonomi och aktivitet. Det är ledningens ansvar att ta fram rätt mätpunkter. Genom nyckeltalen går det att löpande mäta utfall och justera insatser.

Incitamentsprogram är nästa del att koppla på. Oberoende av företags storlek är det viktigt att hitta sätt att belöna anställda. Vare sig det gäller pengar, kompetens eller karriär är det smörjmedel för motivation och fokus.

Motiverande och tydligt

För att få effekt behöver resultatet presenteras på ett tydligt och motiverande sätt. Tillgängligt och transparent. Individuellt och som företag. I detta är det viktigt att visa och kravställa även det som inte fungerar bra.

Alla ska veta hur det går och se sitt eget bidrag till detta. Att presentera statistik på den interna webben eller i interna nyhetsbrev är ett bra sätt att sätta fokus. Resultattavlor att samlas processa kring är ett annat alternativ.

Sätta relevanta mål

SMART-metoden är väl användbar när det kommer till att sätta mål för den operativa organisationen. Nyckeltalen ska då vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

Justera för precision

I arbetet med att styra och mäta sin personal uppstår det ofta diskussioner. Särskilt vid förändringar i fokus eller kravställning. I det är det viktigt att personalen är införstådda i att områden för belöning styrs av företagets resultat och nuläge.

.

Ett steg i Operativa fasen (Vem)